תקנון/תנאי שימוש באתר  

     (להלן : "האתר " lock24.co.il)

 

תנאי כלליים ותנאי שימוש באתר 

 

 1. מבוא:
  1.1 תקנון זה מגדיר את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר.
  1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  1.3 מפעילי האתר שומרים את זכותם לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ומועד החלת השינוי כאמור, יהיה מרגע פרסומו באתר.
  1.4 האתר משמש כמאגר מידע / אינפורמציה באמצעותו יוכלו המשתמשים לקבל מידע ושירותים מנותני שירות שונים בתחום המנעולנות וכן משמש כפלטפורמה לקישור בין המשתמשים באתר לבין נותני שירותים בתחום המנעולנות.
 2. השימוש באתר:
  2.1 במסגרת השימוש באתר יתכן והמשתמש יידרש להזין במערכת האתר פרטים אישיים.
  2.2 המשתמש מתחייב כי הפרטים שימסור לאתר יהיו פרטיו המלאים והנכונים.
  2.3 במידה ויהיה שינוי בפרטי המשתמש יהיה חייב לעדכן את האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה. בהקשר זה, מאשר המשתמש למפעילי האתר להעביר את פרטי ההתקשרות שלו לצורף הפנייתו לנותני השירות השונים, על פי שיקול דעת מפעילי האתר.
  2.4 מסירת פרטי ההתקשרות של נותן השירות אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה באשר לנותן השירות ולאיכות ו/או לטיב השירות המוצע על ידו. ההחלטה להתקשר עם נותן השירות הנה על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא של המשתמש ובאחריותו. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינה נושאים בכל חבות ו/או אחריות בגין השירות שיינתן ע"י נותן השירות ו/או גורם אחר מטעמו.
  2.5 בהקשר זה יובהר, כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים בשום אופן שהוא בכל הקשור לטיב או איכות השירותים שמספק נותן השירות, לרבות אך לא רק, לגבי המחירים, החוזים, השירותים, הצעות מחיר, ביצוע עבודה, הספקת השירותים או כל דבר אחר שמציע נותן השירות, כאשר ההתקשרות הנה בין נותן השירות והמשתמשים ועל אחריותם הבלעדית.
  2.6 כל פניה לנותן השירות מהאתר מצד המשתמשים, וכל התקשרות עמו בכל דרך שהיא, אינה באחריות מפעילי האתר, והינה בהסכמה מוחלטת של המשתמשים לכך, ובידיעה מראש שמפעילי האתר אינם צד בעניין.
  2.7 השימוש באתר הנו על אחריות הבלעדית של המשתמש. מפעילי האתר יפעלו בכל האמצעים הסבירים על מנת שהשימוש באתר יתאפשר ללא תקלות, אולם אינם מתחייבים ואינם מצהירים בשום פנים ואופן, במפורש או במרומז, כי אכן כך יהיה, ולא מן הנמנע כי בפרקי זמן מסוימים לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר ו/או בשירות או כי יהיו עיכובים או הגבלות בשימוש באתר ו/או בשירות. מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק שייגרם מאי יכולת להשתמש באתר ובכלל זה אינם אחראים לנזקים שייגרמו לתוכנה ולחומרה של המשתמש באתר ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מווירוסים ו/או תוכנות אחרת.
  2.8 מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות המשתמש בכל אמצעי שהוא בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת.
  2.9 מפעילי האתר ממליצים בזאת למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית כצרכנים סבירים בטרם סגירת עסקה ו/או קבלת שירות מנותני השירות. האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.
 3. מדיניות פרטיות:
  3.1 מפעילי האתר מחויבים לפעול להגנה מרבית על פרטיותם של המשתמשים באתר.
  3.2 מטרת מדיניות פרטיות היא להסביר מהם נהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאספים על-ידו בעת השימוש באתר.
  3.3 פרטים אישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי אשר האתר מקבל מהמשתמש בעת כניסתו לאתר, נועדו לצורך העברת המידע לנותני שירות פוטנציאליים לשם יצירת קשר עם המשתמשים.
  3.4 באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. מפעילי האתר עושים מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתם אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, הם אינם אחראים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. השימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריות המשתמש בלבד.
  3.5 המידע האישי נשמר במאגר המידע של מפעילי האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות תנאי שימוש אלו ו/או על פי הוראות כל דין.
  3.6 מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, יפרסמו מפעילי האתר הודעה על כך באתר.
 4. קניין רוחני:
  4.1 כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. התמונות מובאות להמחשה בלבד.
 5. גילוי נאות:
  5.1 האתר רשאי להשתמש בטכנולוגיית Cookies ו/או בטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף של האתר ולצורך שיפור ושדרוג השירות של המשתמש, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים.
  5.2 המשתמש/המזמין רשאי שלא לאפשר לאתר להשתמש ב- Cookies, ואולם יתכן כי במקרה כאמור השימוש באתר ובשירות יוגבל באופן מסוים.
  5.3 המידע הנשמר באתר הינו אנונימי, ללא שם המשתמש או כל פרט מזהה אחר, מלבד אלו של משתמשים אשר פנו לאתר באמצעות טפסים מכוונים ו/יצרו קשר טלפוני או במיסרון וכדומה ומסרו את פרטיהם האישיים לצורך העברת פנייתם לנותני שירות, או חברות העובדות בשיתוף עם האתר.
  5.4 מפעילי האתר רשאים להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר של המשתמשים וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עימם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים ונותני שירות ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המשתמש.
 6. יישוב סכסוכים וסמכות שיפוטית:
  6.1 על הסכם זה ועל מערכת היחסים שבין מפעילי האתר לבין המשתמש ו/או כל גורם אחר העושה שימוש באתר ו/או מקבל שירותים באתר יחול הדין הישראלי בלבד.
  6.2 לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הקשור במערכת היחסים שבין מפעילי האתר לבין המשתמש ו/או כל גורם אחר העושה שימוש באתר ו/או מקבל שירות באתר.
 7. הוראות כלליות :
  7.1 כותרות תקנון זה וחלוקתו לסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו או ישפיעו על פרשנותו.
  7.2 תקנון זה מבטא את ההסכמות וההתניות המלאות והממצות שהוסכמו בין הצדדים בקשר לנושאים הנדונים בו והוא, מחליף וגובר על כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, מזכר עקרונות, הצעה, מפרט, סיכום דיון, מכתב כוונה והתחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, ששררו או הוחלפו בנושאים האמורים בין הצדדים קודם חתימתו של הסכם זה.
  7.3 הודעות בהתאם לתקנון זה יימסרו בכתב באמצעות מסירה אישית, הודעת דוא"ל, בפקס או במסרון למשתמש, בהתאם לפרטי הקשר של החברה המצוינים להלן ופרטי יצירת הקשר של המשתמש כפי שיסופקו על ידו לחברה.